HIPOTEZA INGENEZY i KANONU PIĘKNA

Jak powstało życie.

.

Kliknij tutaj - najnowsza wersja - Ingeneza, wrzesień 2007.
Kliknij tutaj - najnowsza wersja.
INGENEZA  - autor - Tadeusz Teller
INGENEZA jest to pierwotna informacja genetyczna kodowana w atomach układami chromodynamiki kwantowej. 
KANON PIĘKNA jest podstawową zasadą harmonijnego rozwoju kosmosu, w tym również życia na Ziemi.
Copyright 1994, 2001 by Tadeusz Teller. 
Wszelkie prawa do wartości intelektualnych zastrzeżone.

Home

English Version
 
 
 

Kliknij tutaj aby przejsc do nowej wersji o wyslac list (email).
 
 
 
 
 
Niematerialna ingeneza funkcjonuje intergralnie z materią kosmosu tworząc jego żywy organizm. 

 
 
 
 
 
Chaos nie oznacza bezładu - chaos jest to "pierwotny ład".

 

HIPOTEZA INGENEZY i KANONU PIĘKNA 


   Przedstawiam  hipotezę dotyczącą przyczyn harmonijnego rozwoju kosmosu. 
Powstała ona w roku 1993 w wyniku syntezy wiedzy z różnych dziedzin Nauki, 
przy współpracy (konsultacje, opinie, recenzje) Naukowców z Uniwersytetów Wrocławskiego i Jagiellonskiego w Krakowie.  Hipoteza została opublikowana w książce p.t. "Człowiek, Kosmos i Kanon Piękna", ISBN-83-229-1106-8, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994.  W swietle tych prac, świat okazał się o wiele bardziej złożony i piękniejszy niż dotąd sądziliśmy.  Odkrylem, że uczestniczymy w zjawisku działania pierwotnej informacji genetycznej, którą nazwałem INGENEZĄ. 

INGENEZA jest to pierwotna informacja genetyczna kodowana konfiguracjami układów cząstek elementarnych w jądrach atomów.

INGENEZA jest kodowana zestawami konfiguracji czastek elementarnych w jądrze atomu, organizuje życie działając od wewnątrz. 

Atomy zawierają, przenoszą i transformują Ingenezę (informacje). 

Ingeneza jest czynnikiem organizującym od wewnatrz układy energii i materii w sposób celowy. To dzięki ingenezie kosmos rozwija się jako integralny organizm. Dzięki ingenezie działa nasz umysł tak, że możemy badać otaczający nas świat.
Gdyby Einstein znał wewnetrzną budowe jądra atomu i jego chromodynamikę kwantową która koduje ingenezę to  mógłby przekroczyć próg jaki napotkał w swoich badaniach, ale ta dynamika nie była wówczas jeszcze poznana. Gdybyśmy  wcześniej poznali rolę ingenezy nie weszlibyśmy w ślepy zaułek teorii darwinowskiej która mówi, że wszystko dookoła włącznie z naszym rozumem powstało przez bezrozumny przypadek.  Jest inaczej.
------------------------------------------------------------------------------------

1.  Ingeneza stanowi imperatyw integralnego i harmonijnego rozwoju   struktur organizmu kosmosu,   włącznie z ziemskim życiem białkowym:

                               Ingeneza --> energia --> materia --> Życie

(oraz,  Ingeneza ^ energia ^ materia = Życie)

2.  Nośnikami ingenezy są atomy.  Wewnętrzna budowa jądra atomu, podobnie jak budowa nasion, nie jest dziełem przypadku lecz stanowi celową „aparaturę” służącą do kodowania, przechowania, przetwarzania i przekazywania  ingenezy oraz do realizacji jej programów rozwoju życia. 
 Atomy mogą  wysyłać i przyjmować miedzy soba Ingenezę.  Posłancami Ingenezy są fonony i fotony. 

3.  Ingeneza jest kodowana na poziomie kwantowym sensownym „nieokreślonym” ruchem  cząstek elementarnych  jądra atomu (kwarków i gluonów). Tworzą one zróżnicowane konfiguracje - układy wzajemnych odziaływań,  trwające subbilionowe części sekundy.   Każdy układ konfiguracji cząstek jest jednocześnie logonem informacji i impulsem oddziaływania realizującym imperatyw rozwoju. Dotychczas nauka dostrzegała tylko impulsy i wektory ich oddziaływania , gdyż nie znała niematerialnego czynnika sterujacego nimi, nadajacego im sens. 
Nie wnikam jak powstał program ingenezy, gdyż nie wkraczam w strefę teologii.  Natomiast, ukazuję  materialne dowody  nieustannego działania niematerialnej Ingenezy.
Angielski fizyk i filozof  S. Hawking stwierdził: " Być może Bog stworzył wszystkie prawa (Laws of Science - T.T.), lecz wyglada na to, że On nie interweniuje w swiecie, aby złamać te prawa."  ("Origin of the Universe" by Stephen W. Hawking.  Quote: "These laws (Laws of Science - T.T.) may have been ordained by God, but it seems that He does not intervene in the universe, to break the laws." )
  Uważam, że jesli Bog stworzył prawa, takie jak fundamentalne prawo Ingenezy działajace od wnętrza atomu, to są one stworzone tak  perfekcyjnie, że On nie musi juz interweniować, aby wszechświat mógł nieustannie się rozwijać.  Swiat jest  żywym organizmem, a Ingeneza dba o to aby jego rozwój był  harmonijny. 
 Poniżej przedstawiam dowody tego, że to program ingenezy interweniuje nieustannie  w rozwój wszechswiata. 

4.  Programy ingenezy są zobligowane kanonem piękna, dlatego elementy wszechświata w skali mikro i makro są zharmonizowane, wzajemnie przydatne i współuzależnione, tworzą jego organizm. Dzięki odkryciu zasady nieokreśloności (Heisenberg), możemy stwierdzic, że już na poziomie kwantów działa prawo wyboru zdarzeń, co sprawia, że kosmos nie jest mechanizmem zdeterminowanym niezmiennym algorytmem, przeciwnie kosmos jest żywym organizmem sterowanym przez ingenezę od wewnątrz atomów.  Jego program rozwoju jest otwarty, reformowalny i  w granicach kanonu piękna może przybierać różne formy (np. ziemskiego życia białkowego lub organu jakim jest mózg i inne).  Dzięki zasadzie nieklonowalności informacji na poziomie kwantowym (W.K. Wootters, W.H. Zurek)  postępy w rozwoju (mutacje) struktur kosmosu są  zagwarantowane.  Mutacje są rownież formą rozwoju.(dowody p. 5, 6, 8)

5.  Ingeneza (informacja) jest czynnikiem niematerialnym.  „Informacja jest informacją a nie materią ani energią” (N. Wiener, 1948r.).   To ważne stwierdzenie  amerykańskiego teoretyka informacji, możemy teraz rozszerzyć - informacja jest czynnikiem niematerialnym przenoszonym przez materię i energię. Od zmiany nośnika informacja się nie zmienia.
Dowód: Informacja zapisana na papierze (materia), następnie odczytana głosem (falą akustyczną) i zapisana na materię taśmy magnetofonowej, a po pewnym czasie odtworzona i przesłana z prędkością światła za pośrednictwem fal radiowych i ponownie przetworzona na falę akustyczną (w wielu odbirnikach zreplikowana)oraz przyjęta przez organ słuchu i przeniesiona na neurony mózgu - jest wciąż tą samą infomacją. Nie można jej utożsamiać z materią lub energią żadnego z wymienionych nośników. Ponieważ informacja może być przenoszona z prędkością światła (np.falą radiową) - możemy wnioskować że informacja nie posiada masy a więc jest czynnikiem niematerialnym. Rrównież replika informacji genetycznej przenoszonej z jednych atomów na inne w trakcie replikacji DNA jest podobną informacją, czego dowodem jest dziedziczenie cech.
Informacja genetyczna jako czynnik niematerialny nie podlega prawom matematyki.
Dowód: W wyniku rozmnażania płciowego żywy plemnik łączy się z żywym jajem żenskim, to daje 1 (życie) + 1 (życie) = 1 życie lub 2, 3, 5 (dwojaczki, trojaczki... itd), zależnie jak informacja genetyczna pokieruje prawami fizyki . W ujęciu matematycznym jest inaczej: 1 (porcja atomów) + 1 (porcja atomów) = 2 porcje atomów, nawet gdy zygota obumrze i gdy 1 (życie) + 1 (życie) = 0 (życia). Wniosek: narzędziem badania istoty życia (ingenezy) winna być wyobrażnia a nie prawa fizyki lub matematyki. 

6.  Ingeneza do realizacji programów rozwoju wykorzystuje prawa fizyki 
obowiazujace w skali mikro, co ma przełożenie na skalę makro. Człowiek w swoim działaniu też wykorzystuje prawa fizyki, jednak większość tych praw wykorzystuje nieswiadomie dzięki współdziałaniu ingenezy na poziomie kwantowym (np.celowe procesy  metabolizmu zachodzące w jego mózgu).
Dowody :
Człowiek może zaprogramować swoje ruchy - dwa kroki do przodu a następnie dwa kroki w prawo i podświadomie wykorzystując prawa fizyki  może wykonać te ruchy. Może on również wykorzystując jednakowe prawa fizyki narysować różne figury  np. naśladujące kształty płatków śniegu lecz asymetryczne, pobrane wzory z kilku różnych płatków, pokazane na Rycine 1. 

Rycina 1.  Płatek "wymyślony".

 W przyrodzie takie kompilacje  nie występują gdyż naruszałyby obowiązujący tu kanon piękna - wszystkie części płatka muszą występować wokół atraktora  w jednolitej konwencji, jak pokazane na rycinie 2. 

Rycina 2.  Platki, wg. W. A. Bentley'a.

Ten fakt jest ważnym dowodem, że kształty płatków śniegu nie są dziełem przypadku, lecz są każdorazowo zaprogramowane zgóry przez ingenezę i następnie ukształtowane dzięki celowemu wykorzystaniu praw fizyki obowiązujących na poziomie kwantowym i wyżej.  Ta zasada obowiązuje całą przyrodę: 
niematerialny program --> materialna realizacja.
Ingeneza posługuje się m.in. elektromagnetycznym polem morfogenetycznym. Dowód: W czasie burzy i silnych wyładowań to delikatne pole może byc zakłócone, wówczas  pada grad pozbawiony kanonu piękna jaki mają  płatki.
   Koordynacja  czynności w trakcie rysowania płatka wymaga przetwarzania wielu informacji, wykonuje je umysł oddziałujący na materię za pośrednictwem struktur  mózgu i sieci układu nerwowego. Struktury mózgu są bardzo złożone, trudno je badać. Poszukajmy prostszych przykładów przetwarzania informacji i jej oddziaływania na otoczenie.  Nasz egocentryzm utrudnia nam to zadanie. Pójdzmy śladem Kopernika, który obalił egocentryczny mit mówiący, że Ziemia stanowi centrum wszechświata. Pozostał rownie falszywy  mit, ktory mówi, że kodowanie i przetwarzanie informacji zachodzi tylko w tych atomach z których zbudowany jest mózg ... 

7. Przetwarzanie bardzo złożonych informacji zachodzi nie tylko w mózgu lecz również we wszystkich komórkach  organizmów,  nawet tak prymitywnych jak np. grzybnia Pilobolus crystallinus


Rycina 3.  Pilobolus crystallinus, wg. Nolla. 

Te organizmy podejmują trafne, bardzo trudne technicznie nakierowanie wyrzutni zarodników w oświetlony otwór, którego położenie zmieniamy w celach doświadczalnych.  Przetwarzają one informacje wizualne na obliczenia złożonego algorytmu toru balistycznego (artylerzyści wiedzą, że nie jest to łatwe), tak aby  kierunek i siła wystrzału pozwalały ich nasionom osiągnąć zamierzony cel.  Wyniki obliczeń muszą być przesłane takim nośnikiem (enzymem), który posiada energię i instrukcje celowej konformacji materii (białek) wyrzutni. Taka konformacja obejmuje celowe współdziałanie kilku miliardów białek oraz wielu genów działających w  komórkach grzybni. Analiza tego zjawiska  jest rowniez trudna. Trzeba badać jeszcze prostsze zjawiska. 

8.  Twierdzę, że kryształy przetwarzają złożone informacje.  Możemy te zjawiska analizować obserwując płatki śniegu. Każdy z nich jest inny lecz wszystkie sa zobligowane kanonem piekna.   Od 1885 roku, W. A. Bentley a po nim inni hobbyści fotografują i starają się znależć dwa jednakowe kształty ... bez rezultatu.   Niepowtarzalność kształtów wynika z nieklonowalności Ingenezy (p. 23 poniżej).
Wnikliwe badanie kształtów płatków pozwoliło mi odczytać wiele tajemnic przyrody i udowodnić, że molekuły H2O mogą przetwarzać złożone informacje. 
Zauważyłem, ze płatki  potrafią regenerować uszkodzone gałązki podobnie jak czynią to rośliny z uszkodzonymi gałęziami.  Płatki  są utworzone z cząsteczek wody które zajmują zawczasu zaprogramowane miejsce w przestrzeni.  Wymaga to  błyskawicznego przetwarzania  złożonych informacji, aby w ułamku sekundy pokierować wieloma miliardami cząsteczek wody tak aby każdorazowo powstał nowy kształt płatka.  Zadanie to jest szczególnie trudne w przypadku koniecznosci naprawy uszkodzeń płatków powstałych na skutek kolizji na wietrze.  Wymaga to dokonania wielu obliczen aby ustalic ile trzeba dodatkowych molekuł wody i gdzie je ulokować aby zrekompensować powierzchnię i masę ubytku.  Te obliczenia są dokonywane w jądrach atomów cząsteczki H2O.
Dowody: Porównajmy płatki 1 i 2 na Rycinie 4 i Rycinie 5 (fotografie) ponizej.  Ich kształty różnią się zdecydowanie. Płatek 2 ma 6 osi, natomiast  płatek 1 ma tylko 3 osie symetrii. Widzimy też, że płatek 1 ma niesymetrycznie rozbudowane naprzeciwległe gałązki tak, że węższe musiały zgodnie z programem od początku ustępować miejsca bardziej rozbudowanym. Mamy tu dowód, że kształt płatka każdorazowo jest zgóry zaprogramowany. 


Przesuniecie osi symetrii


BC - przesuniecie osi symetrii.

Rycina 4.  Regeneracja uszkodzonego płatka 1.

W trakcie opadania płatka 1 nastąpiło przypadkowe złamanie jednej z gałązek i przesunięcie jej osi symetrii (zapewne na skutek kolizji z innym płatkiem).  Spowodowało to przesunięcie masy i zachwianie równowagi grożące lawiną dalszych kolizji z innymi płatkami. Aby temu zapobiec ingeneza uruchomiła program naprawy przez asymetryczne jednostronne dociążenie tej gałązki ( na rys kolor żółty). Zrównoważyło to uprzednie przesunięcie środka ciężkości  całego kryształu. Tak naprawiony płatek będzie opadał prawidłowo i spełni swoją funkcję. 

 Rycina 5.  Regeneracja uszkodzonego platka 2.

  Taką regulację asymetrii masy, na nieco mniejszą skalę, dostrzegamy również w innych kryształach np. w budowie płatka 2 (dwie gałązki pokazane w powiększeniu) Widzimy tu zastępczą rozbudowę fragmentów gałązek regenerującą przypadkowy ubytek w innych fragmentach. Schemat regeneracji płatka jest tu podobny do schematu regeneracji statyki i kanonu piękna drzewa z ułamaną gałązką. 
Mamy tu dowody tego, że  przetwarzanie złożonych informacji zachodzi nie tylko w mózgu, wystarczą ... atomy (tu wodoru i tlenu) z ich mechanizmami kwantowymi (szerszy opis  p.16-19). 
Możemy więc wnioskować, że:

9.  Informacja jest kodowana i  przetwarzana w cząsteczkach H2O gdyż tylko one biorą udział w kreacji kształtów i decyzjach naprawy uszkodzeń płatków.   Budowa płatka następuje w ułamku sekundy a biorą w tym udział miliardy cząsteczek wody. Oznacza to, że programowanie kształtu i związane z tym przetwarzanie informacji oraz impulsy jej oddziaływania muszą zachodzić w subbilionowych częściach sekundy aby można było pokierować każdą z tych cząsteczek celowo, tak aby powstał zamierzony kształt.  Czy istnieje taka „aparatura” przetwarzająca informacje biliony razy szybciej niż ludzki mózg? Odpowieź wydaje się być szokująca: Tak istnieje!  Jest nim"aparatura" jądra atomu, w którym działają mechanizmy z prrędkością światla.  Mózg ludzki pracuje wolniej, gdyż w trakcie kolejnych przekształceń informacji posługuje się on m.in. fononami - falami kwazicząstek rozchodzącymi się z prędkością dźwięku, oraz enzymami i RNA wędrującymi w neuronach jeszcze wolniej.

10.   Odkrycie ingenezy w atomach.
   W 1982 roku dokonałem  ważnego spostrzeżenia. Powstało ono z połączenia wyników moich badań dotyczących zasad przekazu informacji z odkryciem zasady nieokreśloności dokonanym przez W. Heisenberga (nagroda Nobla 1932).   Wiemy że aby przekazać informację falą akustyczną lub elektromagnetyczną (radiową), musimy do częstotliwości i amplitudy drgań fali  f  wprowadzić zależny od treści informacji sensowny rozrzut parametrow DP wokół wartości średniej tych złożonych fal.   Wszystkie inne nośniki w trakcie przekazu informacji wykazują sensowną nieokreśloność ich parametrów i że jest ta nieokreśloność istotą przekazu treści informacji.  Przekaz informacji dowolnym nośnikiem, również w skali mikro, nie może się obyć bez sensownego rozrzutu jego parametrów DP.  Heisenberg odkrył, że w ruchu elektronu w atomie występuje nieokreśloność parametrów położenia i pędu elektronu, gdzie również DpDx są miarą rozrzutu wokół ich wartości średniej.  Jest to ważna przesłanka, z której wyciągam wniosek, że elektron tym „nieokreślonym” lecz sensownym ruchem  przekazuje informację genetyczną.  Dalsze, zebrane później dowody z dziedziny krystalografii, biologii molekularnej,  oraz chromodynamiki kwantowej (QCD) potwierdziły to przypuszczenie.

11. Ingeneza celowo steruje prawami fizyki i realizuje program rozwoju kosmosu.
   Podstawowe prawo fizyki zwane drugą zasadą termodynamiki mówi, że wszelkie układy materii i energii dążą do niwelacji wszelkiego zróżnicowania i do równowagi termodynamicznej. Jednak wbrew tej zasadzie kosmos nieustannie rozwija się integralnie, podobnie jak roślina na podłożu z gleby tak nasz kosmos rozwija się na podłożu z materii niebarionowej. Tworzą się zróżnicowane lecz celowo zharmonizowane układy materii  i energii. Przykładem jest ziemskie życie białkowe .
   Mamy więc dowód, że oprócz energii i materii istnieje czynnik organizujący ich układy w sposób celowy, jest nim ingeneza. Najdobitniej  życiodajną rolę ingenezy ujawnia moment śmierci organizmu  rośliny , zwierzęcia lub człowieka. Kiedy ustaje działanie programu ingenezy (u człowieka encefalograf wykazuje zanik fal mózgowych sterujących działaniem organizmu), wówczas spełnia się druga zasada termodynamiki.  W materii która brała udział w zjawisku życia rozpoczyna się „chaos” atomów i rozkład, znikają cechy kanonu piękna organizmu (chaos nie oznacza bezładu , p. 21). 
 Wniosek: Układami materii i energii kosmosu oraz rozwojem organizmów ziemskich steruje czynnik niematerialny - ingeneza. Rozwój i ład panujący w kosmosie jest dowodem celowego działania ingenezy w całym wszechświecie i w każdym atomie.

12.  Powtarzalność schematów rozwoju jest dowodem działania ingenezy.
   Powtarzalne są zarówno rośliny, kwiaty  i nasiona jak i galaktyki , gwiazdy, atomy, Mamy więc dowód , że elementy kosmosu powtarzają schematy rozwoju  zgodnie z programem ingenezy. Ponieważ na początku były atomy wodoru, możemy wnioskować, że już one zawierały  pierwotną informację genetyczną - imperatyw rozwoju. Były one zdolne wytworzyć atraktory wokół których powstawały celowe, fluktuacje symetrii oddziaływań  początkujące narodziny protogalaktyk.

13.  Fotony przenoszą ingenezę.
Analiza zjawisk fotochemicznych i optycznych oraz badanie zmysłu wzroku pozwalają potwierdzić następujące tezy: 
  1.  Atomy mogą wysyłać i przyjmować ingenezę za pośrednictwem fotonów. 
  2.  Energia i wewnętrzna dynamika fotonów służą do przenoszenia i oddziaływania ingenezy.
   3.  Różne atomy zawierają i przetwarzają różne logony ingenezy. 
   4.  Ingeneza jest imperatywem rozwoju. 

   Promieniowanie słoneczne niesie fotony- cząstki elementarne nośniki oddziaływania elektromagnetycznego. Oddziałują one z atomami ziemskiej materii (i innych planet), wymuszaja rozwój.  Część z nich zostaje pochłonięta, reszta  może wędrować i być wielokrotnie odbijana.
    Zarówno w różnego rodzaju atomach odbijających fotony jak też w odbijanych fotonach zachodzą zmiany zależne od parametrów ich stanu wyjściowego. W trakcie „odbicia” następuje koniunkcja ingenezy, niesionej przez foton i zakodowanej w atomie (zmieniają się parametry na wskutek ich oddziaływań). To powszechnie występujące zjawisko jest wykorzystywane m.in. przez narządy zmysłu wzroku różnych organizmów oraz w procesie fotografii.  Wiemy, że dzięki oddziaływaniu fotonów z  cząsteczkami światłoczułej emulsji powstaje barwny obraz na kliszy.  Jest on odzwierciedleniem zaledwie części informacji-ingenezy jaką niosą odbite fotony (przy pomocy spektrometru możemy odczytać dodatkowe informacje np. jakie pierwiastki emitują dochodzące do nas fotony, itd.).  Możemy wnioskowac więc, że atomy różnych pierwiastków i różne cząsteczki kodują i przekazują różne logony ingenezy.

Rycina 6.  Dyspersja swiatł

Dyspersja swiatła ujawnia, że fotony mają strukturę i dynamikę przystosowaną do przenoszenia ingenezy i kwantów działania wymuszających rozwój wszechswiata.
 Swiatło białe cechuje nieokreslonosć amplitudy i dlugości fali, gdyz jest ono złożone z wielu kolorow.  Superpozycja kolorow o rożnej czestotliwości, amplitudzie i fazie moze przenosic nieograniczoną ilośc informacji.  Dowody tego (obrazy) widzimy na siatkówkach oczu i na fotografiach.

14.  Fotony w odróżnieniu od innych cząstek elementarnych nie oddziałują między sobą, gdyż ich zadaniem jest przenoszenie ingenezy i  nieustanna realizacja imperatywu rozwoju układów materii i energii przez pobudzanie różnych reakcji. Przykładem może być oddziaływanie fotonów na fotoreceptory organizmów zwierzęcych. Interpretację i rozwinięcie ingenezy  wykonuje mózg i związany z nim gruczoł dokrewny - szyszynka.  Szyszynka wydziela melatoninę która jest hormonem- nośnikiem ingenezy przetworzonej w wyniku koniunkcji ingenezy niesionej przez fotony z ingenezą dziedziczoną. Ten hormon reguluje różne aspekty rozwoju  i funkcjonowania organizmów zwierząt (przybieranie ochronnych barw, przepoczwarzanie się, migracja itp).  Mamy tu m.in. dowody, że budowa fotonu  i jego dynamika podobnie jak budowa atomu lub genu nie jest dziełem przypadku, lecz stanowi celową strukturę służącą do przenoszenia i przekazywania ingenezy oraz do ekspresji jej imperatywu rozwoju.

15.Wszystkie poziomy organizacji materii są zobligowane kanonem piękna.
   Osiągnięcia nauki w dziedzinie fizyki teoretycznej pozwalają  sądzić, że powinowactwo kanonu piękna, jakim jest zobligowana cała przyroda, ma swoje źródło w programie ingenezy oraz celowo ukształtowanej mechanice i elektrodynamice atomów. 
   Najłatwiej da się to wytłumaczyć przez porównanie mechaniki atomów do mechaniki  strun instrumentu muzycznego. Na drgającej strunie rozkłada się zawsze całkowita liczba półfal, bez ułamków. Długość jednej półfali jest równa długości struny lub kilkakrotnie od niej mniejsza. W atomie również możliwe są jedynie określone długości fal związane z określoną energią cząstki. Energia elektronu może przyjmować tylko określone wartości nazywane poziomami energetycznymi atomu. Zbiór możliwych wartości energii pewnego układu nazywamy jego widmem energetycznym. W atomie podobnie jak w  nastrojonym instrumencie muzycznym dopuszczalne są tylko dyskretne wartości energii i związane z tym długości fal. (Elektronowe fale de Brogliea, = 2L/n, gdzie n = 1,2,3....- liczby całkowite..)- zgodnie z kanonem piękna.
   Oznacza to, że podstawowe instrumenty stworzone do odegrania wielkiej symfonii życia zostały doskonale zestrojone. Na tych instrumentach-atomach "gra" ingeneza. Do realizacji swoich celów wykorzystuje jedno z praw kanonu piękna - nieokreśloność gwarantującą prawo wyboru zdarzeń i kierunku rozwoju.  Aby to wytłumaczyć, znów powrócimy do instrumentu muzycznego.  Zarówno pojedyncze jego dżwięki jak i akordy człowiek może użyć w dowolnej kolejności (dowolny wybór zdarzeń) tak aby powstała  melodia  (niematerialna informacja wynikająca z matematycznie nieokreślonej lecz sensownej kolejności dźwięków).   Piękna melodia, przez rezonans akustyczny, przekazuje energię aktywacji procesów psychicznych i może nas pobudzić lub uspokoić. Podobnie ingeneza, rytmem drgań cząstek elementarnych i sensowną melodią hiperdźwięków- fononów emitowanych przez elektron i rozbrzmiewających w krystalitach złożonych z różnych atomów, steruje układami energii tak, że realizują one jej program zobligowany kanonem piękna. Przykładem mogą być  kształty płatków śniegu.

16.  Badania prowadzone w dziedzinie krystalografii pozwalają udowodnić następujące tezy:
  1.  Ingeneza posługuje się elektromagnetycznym polem morfogenetycznym oraz falami kwazicząstek do celowego kształtowania układów materii i energii. 
  2.  Kryształy, podobnie jak rośliny, przetwarzają złożone informacje. 
  3.  Przetwarzanie ingenezy może zachodzić nie tylko w mózgu ale również w cząsteczce H2O. 
  4.  Programy ingenezy są zobligowane kanonem piękna.

W sieci krystalicznej różnych pierwiastków funkcjonują fonony związane z drganiami atomów.  Im większa jest masa atomu , tym częstość drgań jest mniejsza.   Jeżeli kryształ jest złożony z atomów różnych pierwiastków i w jego komórce elementarnej  jest więcej niż jeden atom to pojawiają się tam oscylatory z dyskretnymi harmonicznymi częstotliwosciami. Są to fale kwazicząstek fononów - harmonicznych hiperdźwięków, zdolne wybiórczo, przez harmoniczny rezonans  akustyczny przekazać energię aktywacji procesów metabolizmu.
Do procesów kształtowania przestrzennego niezbędne jest przestrzenne pole oddziaływań elektromagnetycznych  z osiami odniesienia do punktu atraktora, wokół którego zawiązuje się proces organizacji. Takie pole może być wytworzone dzięki polaryzacji spinów magnetycznych atomów.

17.  DNA jako całość jest substancją krystaliczną złożoną z pięciu pierwiastków: węgla, azotu, tlenu, wodoru i fosforu, co daje harmoniczny kwintet.  Właśnie tymi częstotliwościami, przez harmoniczny rezonans, ingeneza wybiórczo i celowo przekazuje energię aktywacji procesów chemicznych metabolizmu. Uczestniczą w tym wszystkie atomy nukleotydów DNA z zakodowanym genomem, a nie tylko te 10% które kodują białko, dlatego komórka wie jakie białko w danym momencie jest potrzebne dla organizmu.

18. Budowa płatków śniegu wskazuje, że za każdym razem najpierw powstaje program kształtu płatka a następnie jego realizacja. Można sądzić, że taki przebieg rozwoju od niematerialnego programu ingenezy do materialnych struktur dotyczy nie tylko kryształów wody lecz wszystkich sruktur kosmosu, włącznie z życiem białkowym i budową białkowych śladów pamięci w mózgu. 

19. Biologia molekularna dostarcza dowodów na to, że atomy są nośnikami ingenezy.
Atomy mogą przekazywać przetworzoną ingenezę innym atomom dokooptowanym do potrzeb replikacji DNA. Dowodów dostarczyły doświadczenia z rozmnażaniem wirusa bakteryjnego T2 z zastosowaniem atomów znaczonych (izotopów), które wchodziły w skład jego DNA. Stwierdzono, że ponad 50% tych znaczonych atomów było przekazywane jego „potomstwu” (Biology, C.A Willee Harward Uniwersity 1967). Oznacza to, że powtarzalny proces replikacji informacji genetycznej (ogromnej wiedzy o budowie i niematerialnych instynktach pasożytniczego rozmnażania) odbywa się za pośrednictwem atomów wodoru tworzących mostki pomiędzy „starymi wykształconymi” atomami i dokooptowanymi atomami nie posiadającymi tej informacji.

20.  Równie dobitnych dowodów na to, że atomy są nośnikami ingenezy, dostarcza połączenie wiedzy o budowie i mechanice kwantowej protonu z odkryciem dokonanym przez E. Nehera i B. Sakmana (Nobel 1991). Dotyczy ono istnienia kanałów jonowych w błonach komórkowych służących do wzajemnego przekazywania  informacji pomiędzy komórkami . Odkryli oni, że komunikują się one za pomocą strumienia jonów sodu i potasu, lecz nie określili jakich informacji to dotyczy (a może to dotyczyć np.  budowy oka lub mózgu!) nie wyjaśnili też jak  owe jony przekazują instrukcje, gdyż w tym czasie nie była znana ani wewnętrzna dynamika protonów, ani ingeneza.

21. Badanie zjawisk chaosu dostarczyly ostatecznego dowodu dzialania ingenezy. W rzeczywistości chaos nie oznacza bezładu.
 Pozornie chaotyczne ruchy turbulętne gazów lub cieczy wykazują cechy ładu (organizacji) na poziomie możliwym do realizacji w szybkim ruchu. 
Ku zdumieniu naukowców badających te zjawiska (m.in wiry Taylora) okazało sie, że mimo szybkiego przepływu molekuły tworzą ciagłe transformacje wzajemnie zharmonizowanych układów. Ich zroznicowane wzory maja cechy elegancji i symetrii tworzonej wokół atraktora. Nieograniczona roznorodnosc ich kształtów, niepowtarzalna podobnie jak u płatków sniegu, nie wynika z praw fizyki i dlatego matematycznie jest nieokreslona.
Te fakty świadczą, że istnieje niematerialny czynnik sterujący prawami fizyki od wewnątrz atomów.  Jest nim Ingeneza.

22. Atomy są nośnikami i wykonawcami programów ingenezy. 
 Wskazują na to przedstawione wyżej dowody.  Teraz odwołamy się do budowy i mechanizmów działających w nukleonach aby ugruntować tę tezę. Wiemy, że na początku był wodór, z atomów wodoru powstały zarówno gwiazdy syntetyzujące inne pierwiastki, jak też całe galaktyki i wszechświat. Zatem imperatyw rozwoju kosmosu był zakodowany już w atomach wodoru. Powstaje pytanie: co kryje w sobie  jądro atmu wodoru? Badania wewnętrznej struktury protonu są prowadzone od lat pięćdziesiątych, szczególnie na przełomie lat 60 i 70 m.in. za pośrednictwem wiązki wysokoenergetycznych elektronów przepuszczanych przez ciekły wodór w laboratoriach USA i Europy (SLAC, CERN, DESY).  Wyniki programu HERMES uzyskane w 1995r wykazały wielką złożoność i harmonię a jednocześnie kwantową nieokreśloność procesów zachodzących w jego wnętrzu.

Pełny opis kwantowy QCD oddaje skomplikowany taniec wirtualnych kwarków i antykwarków (czerwone kontury), w tym kwarków-dziwnych (fioletowy).  Migawkowe zdjęcie pojedynczej konfiguracji można uważać jedynie za przedsmak wszelkich możliwych niepewności kwantowych i dynamicznych fluktuacji.  Dokładny opis, jak ow taniec wytwarza spin protonu jest wciaż zbyt trudny do obliczenia i jedynie stopniowo udaje się go odtworzyć (wg. Klausa Ritha i Shafera)
 
 
 

Rycina 7. Chromodynamika jadra atomu, wg. Klausa Ritha i Shafera.
Naiwnością byłoby twierdzenie, że to zjawisko jest dziełem przypadku, tylko dlatego że przekracza ono wszelką ludzką wyobraźnie o precyzji, złożoności i prędkości działania tej wewnętrznej mechaniki. Analiza tych zjawisk w aspekcie ingenezy prowadzi do wniosku, że jądra atomów stanowią procesory do przetwarzania informacji oraz narzędzia ekspresji służące do realizacji jej programów. Dzięki ich dzialaniu życie organizmów  i praca  ich mózgów są możliwe.

 
 
23.  Budowa jądra atomu i jego wewnętrzna dynamika okazały się zdolne tworzyć różne układy wzajemne jego cząstek elementarnych. Powodują one kwantową fluktuację symetrii oddziaływań. Opisuje to chromodynamika kwantowa - teoria oddziaływań silnych (sił jądrowych) tych składników materii (trwałych i nietrwałych), którym przypisano liczbę kwantową zwaną kolorem.  W tych oddziaływaniach uczestniczą kwarki (trzy różne kolory) oraz spajające je gluony (dwa kolory). Przyjmuje się, że jest osiem nośników oddziaływań (gluonów o spinie 1). Istnieje też osiem ładunków kolorowych (zamiast jednego ładunku elektrycznego).  Oprócz trzech kwarków walencyjnych pojawiają się i znikają pary kwarków i antykwarków.  Są to mezony spajające jądra atomów złożonych z wiecej niz jednego nukleonu. Każdy układ konfiguracji cząstek i ich oddziaływań jest jednocześnie informacją i kwantem działania realizującym imperatyw rozwoju. Prędkość działania tych układów pozwala na sterowanie miliardami białek działających jednocześnie w komórce. Bogactwo różnorodnych wzajemnych układów i oddziaływań tych cząstek w jądrze atomu jest nieograniczone i służy kodowaniu i oddziaływaniu ingenezy.  Czas  trwania konfiguraji kodujących  i impulsów ich oddziaływania byc moze jest tak krótki jak czas życia niektorych mezonów (okolo 10-24  sekundy),  gdyż kwarki,  gluony i mezony poruszają się w przestrzeni jądra atomu  z prędkością bliską prędkości światła. 
   Dla naszego rozumowania najistotniejsze jest to, że te układy nie są zdeterminowane stałym algorytmem, lecz mają cechy nieokreśloności, co powoduje, że są one sterowalne i mogą realizować imperatywy ingenezy. Programy ingenezy  działając w skali mikro dowolnie modulują dynamikę fluktuacji kwantowych, ma to odwzorowanie  w skali makro, czego dowodem jest n.p. nieograniczona ilość odmian kształtów płatków śniegu powstających zgodnie z takimi programami. 
   Takie celowe działanie występuje w programach wszystkich powtarzalnych struktur kosmosu od atomów po galaktyki, w tym również w tworzeniu organizmów białkowych  i ich mózgów. Powtarzalność nie oznacza  identyczności gdyż, jak dowiodł Wojciech Źurek, na poziomie kwantowym informacja  nie może być sklonowana. Ta zasada, wraz z zasadą nieokreśloności ruchu cząstek na poziomie kwantowym, sa narzedziami ingenezy.  Powodują one nieustanne mutacje prowadzące do skoków rozwojowych w skali makro.

24.  Wszelka informacja występująca w przyrodzie (w tym międzyludzka) składa się z logonów ingenezy (pierwotnej informacji genetycznej).
Można sądzić, że praca mózgu opiera się na działaniu systemu (drabiny) kolejnych  procesorów przetwarzania ingenezy. Działają one w  obydwu kierunkach - syntezy i analizy. W trakcie syntezy informacji, pierwszy poziom przetwarzania (koniunkcji) logonów ingenezy odbywa się  w procesorze jądra atomu. Uzyskują one tu postać wtórnych logonów które odbiera elektron.  Do przenoszenia logonów ingenezy na tym etapie służą kolejno gluony, mezony i fotony.  Wszystkie trzy nośniki odbywają drogę z prędkością światła - gluony pomiędzy kwarkami, mezony pomiędzy nukleonami  i fotony pomiędzy jądrem i elektronem.  Elektron przekazuje te logony dalej już z predkością dźwięku falą kwazicząstek wzbudzonych w krystalitach białka i w parakrystalicznych płynach mózgowych.   Tu następuje dalsza koniunkcja logonów ingenezy przynoszonych fononami od poszczególnych atomów, cząsteczek i genów.  Fonony, przez harmoniczny rezonans, przekazują energię aktywacji procesów chemicznych metabolizmu.  W ten sposób następuje synteza białka i zapis informacji - ślad pamięci. 
Przedstawiony, w tym akapicie, schemat jest uproszczony i pomija szereg pośrednich interakcji kwantowych, do końca jeszcze nie zbadanych.

25.  Odkrycie ingenezy wyjasnia, że prawo doboru naturalnego (teoria Darwina) jest zaledwie trzeciorzędnym czynnikiem w procesie rozwoju gatunkow flory i fauny.   Rzeczywistymii czynnikami rozwoju są
   1) ingeneza, jej imperatyw rozwoju jest egzekwowany zasadą nieklonowalności ingenezy na poziomie kwantowym, która wymusza  nieustanne mutacje (wersje) programu (np ksztaltu płatków sniegu). 
   2) Predyspozycje atomów do łaczenia się w  molekuły, kryształy,  makromolekuły itd.  Róznorodność ich układów jest mozliwa dzięki zasadzie nieokreśloności dynamiki kwantowej.
   3) Prawo doboru naturalnego, które rzeczywiście ma siłę oddziaływania nawet na działalnośc człowieka.  Mniej udane produkty, np samochody, prawo doboru  eliminuje z rynku . Jednak to nie prawo doboru konstruuje te samochody, lecz umysł ludzki (czynnik niematerialny),  który celowo wykorzystuje prawa fizyki i odpowiednie narzędzia do wytwarzania tych produktów. Podobnie ingeneza wykorzystuje prawa fizyki obowiazujące na poziomie kwantów, tak aby następował integralny rozwój wszechswiata, w tym  również organizmów  ziemskiej flory i fauny. 

26.   Ingeneza steruje skokową metamorfozą i kreacja gatunkow. 
Zmiany te (metamorfozy) moga zachodzić w cyklu rozwoju jednego osobnika.   Młodociane organizmy przechodzą metamorfozę tak, że w drugiej części życia uzyskuja organy niezbędne do życia w nowej niszy ekologicznej. 
Podobnie skokowa metamorfoza zachodzila w pierwszym wysiewie lotnych owadów.   Dowodów dostarcza paleontologia.  W muzeach świata znajdują się tysiące skrzydlatych owadów zatopionych w bursztynie, asfalcie i popiele.  Zaden z nich nie ma połowicznych skrzydeł, ponieważ juz w pierwszym pokoleniu (pierwszy ich wysiew) wyszły one z kokonu ze skrzydłami wpełni rozwiniętymi (Ryc. 8). 

Rycina 8.  Schemat odwracalnej metamorfozy owada i żaby. 

 Skokowe metamorfozy mogą być zarówno odwracalne (cykliczne) w nastepnych pokoleniach tego samego gatunku, jak też nieodwracalne - stabilne, poczatkujące nowy gatunek. 


    zmiana gatunku (wysiew) zaszła w ciągu życia jednego pokolenia

Rycina 9. Schematy skokowej (punktowej) metamorfozy gatunków.

Skokowo nastepowało tworzenie nowych gatunków.  Młodociane organizmy nizszego gatunku przeszły metamorfoze, tak  że w drugiej czesci życia staly się przedstawicielami nowego gatunku, np z niektórych gadów powstały ptaki (w ciagu życia osobników jednego pokolenia). Tą drogą w okresie kambryjskim, na przestrzeni około dziesieciu milionów lat, następowały kolejne wysiewy różnych gatunków.   Powstała wówczas większość gromad wielokomórkowych organizmów białkowych. 

27.  Każdą mutację lub metamorfozę organizmu poprzedza zmiana programu w nukleotydach (intronach) DNA.  Tymi zmianami steruje ingeneza przez modulacjęukładów konfiguracji cząstek elementarnych w jądrach atomów DNA, (podobnie zmiana programu w umysle stolarza powoduje, że tymi samemi narzędziami wytwarza on nowy kształt stołu lub inny nowy przedmiot).
Proces programowaniania nowych organów organizmu, wymaga przetwarzania ingenezy aby dać, np. odpowiedz jakiej wielkości skrzydła są potrzebne owadowi ważącemu kilka gramow, aby mógl szybować w powietrzu? 

28. Przetwarzanie ingenezy przebiega podobnie jak przetwarzanie informacji stosowane w trygonometrii.   Jeżeli znamy pierwszy parametr - dlugość jednej przyprostokątnej (wartość stała argumentu) i drugi parametr - kąt (wartość zmienna argumentu), to trzeci parametr - poszukiwana długosć drugiej przyprostokątnej jest funkcją parametrow argumentow.  Podobny schemat poszukiwań stosuje ingeneza wykorzystując mechanikę kwantową atomu.  Proton składa sie z trzech kwarków walencyjnych i wielu kwazi-kwarkow.  Rożne kwarki koduja różne zbiory logonow-argumentów  ingenezy.  Logony-argumenty są to zunifikowane wartości współzależnych parametrów masy, energii, częstości drgań, itd.  Sa one zakodowane układami konfiguracji ich wzajemnych oddziaływań.  Umownie nazwijmy takie zbiory logonów X, Y i Z.  W kwarkach dokonuje sie przyporządkowanie wartości logonów ingenezy przesyłanej gluonami ze zbioru X (argument funkcji) do wartości logonu ze zbioru Y (wartość funkcji), w wyniku koniunkcji powstaje poszukiwany logon ingenezy w zbiorze Z.
Może to być jeden z logonów, np. odpowiedzi na  pytanie z p. 27, dotyczące budowy skrzydła owada.

29. Na poziomie kwantowym każda informacja jest przesyłana wraz z kwantem energii - narzedziem oddziaływania na otoczenie. (za posrednictwem elektronu i dalej fononów lub fotonów), celem wymuszania rozwoju.  Należy jednak odróżniać niematerialną informacje od energii oddziaływania (sterowanej tą informacją). 
 

PODSUMOWANIE

   Przedstawione dowody wskazuja, że w całej przyrodzie ziemskiej i w calym wszechswiecie działa niematerialny czynnik organizujący celowe uklady energii i materii zarówno organizmu kosmosu jak też ziemskich organizmów białkowych. Jest nim ingeneza - pierwotna informacja genetyczna, kodowana w atomach. Odkrycie ingenezy tworzy nową opcję filozofii nauki,  w której dotychczas panował paradygmat oparty na materialistyczno-mechanistycznym swiatopoglądzie. Mówił on, że powstanie życia na Ziemi jest dziełem przypadku. Tymczasem prawo doboru naturalnego, jak wyjaśniłem, jest to zaledwie trzeciorzędny czynnik rozwoju.
Człowiek za pomoca swojego umysłu, który działa dzięki działaniu ingenezy w atomach jego mózgu, zmienia świdomie środowisko. Trzeba pamiętać, że to programy ingenezy powoduja nieustanny rozwój kosmosu a także powstanie i rozwoj gatunku homo.
   Uczestniczymy w fascynującym programie rozwoju, który dzięki nieokreśloności ruchu cząstek elementarnych w jądrach atomów pozwala nam na wybór zdarzeń - wybór kierunku  naszego osobistego rozwoju.  Ten wybór powinien być zgodny z kanonem piękna, jakim zobligowana jest cała przyroda.P.S.
Opracowanie hipotezy Ingenezy zajęło mi znacząca część życia. Dziękuje osobom które bezinteresownie pświęcały swoj czas aby mi w tym pomagać. Szczególnie dziękuję mojej rodzinie, ktora cierpliwie znosiła moja nieobecność duchową w jej troskach dnia codziennego. Moi bliscy pomagali mi merytorycznie i finansowo abym mógł prowadzić badania. 
Konsultacje i opiniowanie wykonali bezinteresownie naukowcy z Uniwersyteu Wrocławskiego, Akademi Medycznej i Politechniki Wrocławskiej, oraz z Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie. 
Pomoc finansową w wydaniu ksiązki udzielił Uniwersytet Wrocławski i Hutmen Wrocław.
W niniejszym opracowaniu przedstawiłem zaledwie fragment zarysu implikacji jakie dla filozofii nauki wynikają z odkrycia ingenezy. Z powodu braku funduszy na wdrożenie programów badawczych nie ukazały się w druku wstępnie opracowane już tematy jak n.p.
"Rola kryształów w tworzeniu elektromagnetycznego pola morfogenetycznego roślin", lub "Funkcjonowanie DNA jest efektem działania ingenezy na poziomie kwantowym", a także " Praca mózgu rozpoczyna się na poziomie kwantowym" oraz kilka innych, bardziej istotnych implikacji o fundamentalnym znaczeniu. 
Kryzys gospodarczy w Polsce uniemożliwia znalezienie sponsorów, a nawet uzyskać pieniądze na papier do wydania książki. Nie tracę jednak nadziei, że znajdą się sponsorzy gotowi pomoc rozpropagowac te kontrowersyjne hipotezy. 
Moje badania nad ingenezą wskazują, że wszyscy jesteśmy  związani jej programami zobligowanymi kanonem piękna. Mamy więc możliwość, prawo i obowiązek wyboru zdarzeń w sposób, który nam wszystkim zagwarantuje pokój i  nieustanny rozwój.
 

Edycja - pazdz. 15/2001.

Copyright 1994, 2001 by Tadeusz Teller. 
Wszelkie prawa do wartosci intelektualnych zastrzezone. 


Kliknij tutaj - nowa wersja 2007.

Po dalsze informacje na temat Ingenezy prosze kliknac tutaj aby przejsc do nowej wersji i wyslac e-mail.