Ingeneza, Informacja Genetyczna, Super Struny, Chromodynamika Kwantowa.

Hipoteza Ingenezy i Kanonu Piękna.

------->
Kliknij tutaj - najnowsza wersja - Ingeneza 2009.

Życie, mozg i mysl to: chromodynamika,  kwantowa, fizyka, DNA, informacja genetyczna, atom, jądro, kwark, gluon, mezon, cząsteczka wody ... INGENEZA jest to pierwotna informacja kodowana układami superstrun w jądrach atomów.

Treść INGENEZY stanowi imperatyw nieustannego rozwoju organizmu Wszechświata i życia na Ziemi.

IN-GENESIS - sterowanie od
środka, kreatywność wnętrza atomu.
 
Czerwiec 2007 Pierwotne wersje, opublikowane na Internecie w 2001, 2005, 2006.
 

Publikacja 1994
INGENEZA  - autor - Tadeusz Teller
 
Poniższy tekst przedstawia hipotezę ingenezy, pierwotnie opublikowaną w 1994 r - Tadeusz Teller, "Czlowiek, Kosmos i Kanon Piekna", ISBN 83-229-1106-8, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1994.  
Copyright 1994, 2001, 2005, 2006, 2009 by Tadeusz Teller. 
Wszelkie prawa do wartości intelektualnych zastrzeżone.
 
Home       English Version     Poprzednie Wersje  
Listy - Kliknij tutaj
email (teller_tad @ ingeneza.com)

INGENEZA jest to pierwotna informacja "genetyczna" kodowana konfiguracjami superstrun i cząstek elementarnych w jądrach atomów.

INGENEZA jest kodowana zestawami konfiguracji superstrun i cząstek elementarnych w jądrze atomu.  Ingeneza organizuje życie działając od wewnątrz. 

Atomy zawierają, przenoszą i transformują Ingenezę (informacje).

Niematerialna ingeneza funkcjonuje intergralnie z materią kosmosu tworząc jego żywy organizm.1.   WSTĘP  -  Doniesienie o odkryciu naukowym  Odkrycie dotyczy istnienia pierwotnej informacji, kodowanej w atomach, nazwaną - ingeneza.
Odkrycie stało się możliwe m.in. dzięki wcześniejszym odkryciom  „nieokreśloności” mechaniki kwantowej atomów, dokonanym przez wielkich naukowców, w ubiegłym wieku.

  Okrycie ingenezy ujawnia poniższe fakty.
1.   We Wszechświecie działa  pierwotna informacja - ingeneza - imperatyw rozwoju Wszechświata i życia na Ziemi.  Jako czynnik niematerialny nie ma ona masy,  jej logony (kwanty logiki rozwoju) mogą być przenoszone elektromagnetyczną falą fotonów z prędkością światła,  podobnie jak  ludzkie informacje falą radiową.
2.  Nośnikami ingenezy są atomy.  Tworzywem energii i materii atomów są superstruny.
3.  Logony ingenezy są kodowane „alfabetem” układów superstrun, w jądrach atomów.
4.  Atomy są stworzone jako mikrosprzęt cybernetyczno-wykonawczy, o nieprzekraczalnej doskonałości.  Służy on ingenezie do twórczego działania energią fotonów (kwantami superstrun) i  elektromagnetycznym polem morfogenetycznym (EMpM).
5.  W skali makro, ingeneza działa krystalicznym sprzętem, złożonym z atomów.  Steruje ona  fotonową  interakcją ich elektronów i wektorami EMpM (ponizej - Rys. 2, 3, 5 i 6).
6.  Fotony przenoszą kwanty programu, wraz z kwantami energii - siły sprawczej rozwoju.
7.  Wielostronna „nieokreśloność” mechaniki kwantowej atomów pozwala ingenezie na wielostronny rozwój organizmu przyrody ziemskiej.
8.  Ingeneza tworzy kwanty piękna: kwanty energii jej działania są wzajemnie zharmonizowane i tworzą funkcjonalne struktury, piękne kształty, barwy i zapachy.
9.  Ingeneza działa w krystalicznych strukturach mózgu.  Przetwarza ona, w atomach mózgu,  informacje wizualne, zapachowe, dźwiękowe i inne, na jej "alfabet” superstrunowy, a potem na  odruchy, instynkty, intuicję, myśli, informacje słowne, itd.
10.  Atomy mają pamięć, dzięki temu DNA i nasze mózgi też mogą mieć pamięć.
 

Informacja jest informacją a nie energią ani materią (N. Wiener, 1948r.) Pierwotną informację, kodowaną w jądrach atomów, nazwałem - INGENEZA.

                                 Ingeneza ^ energia ^ materia = życie

  Atomy są nośnikami i narzędziami działania ingenezy.  Wewnętrzna struktura i energia atomów oraz dynamika ich cząstek elementarnych, a także wytwarzane przez nie pola elektromagnetyczne sa celowo przystosowane do pełnienia tych funkcji.

  Wstępny zarys hipotezy ingenezy został opublikowany w  książce p.t. „Człowiek, Kosmos i Kanon Piękna”, autor Tadeusz Teller, ISBN 83-229-1106-8,  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994 r. 
Człowiek, Kosmos i Kanon Piękna
  Odkrycie ingenezy  podważa  materialistyczny paradygmat  współczesnej filozofii, potwierdza  doktrynę Śniadeckiego mówiącą o organizacji powszechnej Wszechświata.


2.   DOWODY DZIAŁANIA INGENEZY KODOWANEJ W JĄDRACH ATOMÓW

2.1.  Ingeneza buduje platki sniegu    

Niematerialna ingeneza funkcjonuje intergralnie z materią kosmosu tworząc jego żywy organizm. 

  Pośród wielu dowodów najbardziej oczywistym jest proces kierowania przez ingenezę budową  płatków śniegu.  „Nieokreśloność” mechaniki kwantowej atomów pozwala ingenezie programować skokowo ich piękne funkcjonalne kształty, jako niepowtarzalne.

   Rys. 1.   Niepowtarzalne kształty płatków, według A. Bentley and W.J. Humphreys Dower publikations. Inc. 1962.

  Kryształy H2 O pełnią różne funkcje w zbiorowym organizmie ziemskiej przyrody.
W zimie, puch śnieżny, dla lasów i mikroflory glebowej jest tym, czym dla pisklęcia jest jego puch.
W trakcie krystalizacji struktury płatków następuje wydalenie z wody chemicznych zanieczyszczeń. Śnieg zalegający w górach topi się powoli i zasila rzeki.  Struktura kryształów H2O w płatkach nie jest prostokątna jak  w lodzie, lecz ma heksagonalne pierścienie.  Mogą one pełnić funkcje cybernetyczne, tak jak pełnią je pierścienie układu atomów w DNA.

Rys 2.  Krystaliczna struktura płatków . Rys. 3.  Krystaliczna struktura adeniny i tyminy DNA.

  Aby ułatwić zrozumienie dowodów proszę czytelnika o odpowiedź na pytanie: skąd każdy liść płatka wie jak ma się ukształtować i dlaczego nie formują się one tak, jak przedstawiłem je na Rys. 4., gdzie każdy listek (gałązkę) odwzorowałem z  innego naturalnego płatka?


Rys.  4.  Sztuczny platek sniegu.
Jesli taki płatek nie istnieje, to "kto" lub "co" układa cząsteczki wody? 

Jedyna odpowiedz
to - INGENEZA razem z Kanonem Piękna ! 

Ingeneza i Kanon Piękna preferuj
ą symetrię.

  
Każdy organizm drzewa ma kształt liści zaprogramowany w atomach jego DNA, a kto programuje oryginalne kształty liści każdego organizmu płatka?  Wyjaśniam to na Rys.5. ponizej.

  atom tlenu alfa - "projektant"
atomy tlenu poczatkujace budowe galazek
Rys. 5.  Trojkatny platek i sprzet cybernetyczny do jego budowy.
Rys. 6.  Szesciolistny platek i minimalny sprzet do jego budowy.

  Zródłem programu jest  atomu tlenu Oa, leżący w punkcie przecięcia osi symetrii płatka.  Jego ingeneza projektuje kształty płatka układami superstrun w neutronach jądra tego atomu - Rys.5.
Z neutronów kolejne kwanty (porcje)  projektu przenoszą mezony do protonów.  Protony za pośrednictwem elektronów i emisją fotonów przesyłają projekt "na budowę" do atomów Ob: Projekty płatków "narysowane" układami pierścieni superstrun, można porównać do rysunków projektów budowli.  Domy z cegieł buduje murarz rękoma; płatki z atomów buduje ingeneza, posługując się sprzętem cybernetyczno-wykonawczym.   W przenośni można to porównać do umysłu kierującego działaniem rąk - umysł-ingeneza steruje rękoma-kwantami energii.

   Ingeneza, zakodowana w atomie tlenu alfa, najpierw buduje taki sprzęt, niezbędny do wytworzenia wstępnego EMpM z osiami symetrii.  Do budowy płatków trójlistnych jest niezbędny sprzęt, złożony  z trzech heksagonów H2O (Rys.5.), natomiast do budowy płatków sześciolistnych (sześć osi symetrii), z minimum sześciu pierścieni heksagonów,  (Rys.6.).  Częściej, taki sprzęt jest uzywany do budowy większych form, nawet  milionów  pierścieni, Rys 7.
 2.1.  Elektromagnetyczne pole morfogenetyczne (EMpM) jest narzędziem ingenezy
Ingeneza panuje nad nieokreslonoscia
mechaniki kwantowej!


   EMpM powstaje zarówno wokół pojedynczego fotonu,  stanowiącego węzeł takiego pola, jak też wokół  elektronu, atomu, kryształu oraz wokół molekuł DNA i ciał makroskopowych.
Pole EM nie ma masy, ale jest rzeczywistym zjawiskiem fizycznym.  Wzbudzone pole jest   narzędziem kształtowania struktur materialnych w skali makro.  W każdym punkcie przestrzeni, tego pola, siły elektromagnetyczne działają na ładunki elektryczne i bieguny magnetyczne cząsteczek H2O z których jest budowany płatek.  Każda cząsteczka oddziałuje z energią wektorów tego pola i przemieszcza się na indywidualnie wyznaczone jej miejsce.  Tam nadmiar jej energii współtworzy lokalny węzeł EMpM, który przyciąga lub odpycha kolejne cząsteczki H2O, zgodnie z rozkazem dostarczonym jej fotonami („puste” fotony, jako kwanty energii, wracają po następne instrukcje).

   Istnieje sześć wektorów EMpM.  Cztery mają charakter elektromagnetyczny: natężenia pola elektrycznego, indukcji elektrycznej, indukcji magnetycznej i natężenia pola magnetycznego. Piątym jest wektor czasu, któremu są podporządkowane kolejne zmiany algorytmów działania wektorami EMpM.  Szóstym jest wektor grawitacji - programy ingenezy uwzględniają go anizotropowo tak, że płaszczyzna płatka
śniegu jest prostopadła do kierunku jego działania.  Wektory są wzajemnie splecione, dlatego też ingeneza musi zapanować nad ich współzależnością i zharmonizować skokowo zmieniane algorytmy jej działania w kartezjańskiej przestrzeni tego pola EM, w którym płatek rośnie.  Dowodem panowania ingenezy nad "nieokreślonością" mechaniki kwantowej są efekty końcowe jej działania - w tym przykładzie jest to płatek śniegu.

  Kolejne, niepowtarzalne algorytmy EMpM ingeneza programuje skokowo tak, że z cząsteczek H2O powstają  płatki o pięknych, niepowtarzalnych lecz zawsze funkcjonalnych kształtach, zapewniających spokojne ich opadanie - Rys.7. .

    
Rys. 7.  Algorytmy ksztaltow - oznaczone kolorami.

  Powstają też inne struktury krystaliczne H2O, do pełnienia innych funkcji  w przyrodzie, które tu pomijam. 2.2.  Dowód wymierny matematycznie

  Uważna analiza płatków, budowanych minimalnym sprzętem (6 heksagonów), pozwala dostrzec, że naprzeciwległe gałązki mają odmienne kształty, gdyż rozwijają się one w różnym czasie - Rys.8 ponizej.  Zależy to od różnej ilości atomów, pośredniczących na drodze przekazu instrukcji rozwoju. Kwanty programu kształtu są przenoszone fotonami wewnątrz cybernetycznego sprzętu, drogą z atomu tlenu alfa-projektanta, do atomów tlenu beta początkujących osie gałązek.  U  płatków sześciolistnych, na drodze do trzech atomów tlenu beta pośredniczy po osiem atomów, natomiast na drodze do pozostałych  trzech,  pośredniczy po sześć atomów - Rys.6.  Ten fakt powoduje, że czas przekazu kwantów programu, do poszczególnych wykonawców, różni się  jak 8 :6 = 1,333…
Równoczesnie, w takich proporcjach różnią się sumy długości adekwatnych gałązek płatków, co możemy zmierzyć i policzyć - Rys.8.

(A + B) : (A1 + B1) = 1.3333...


  Rys. 8.  R
óżnica w odległościach przy budowie platka.

  Pomiary długości gałązek płatka, mierzone od punktu przecięcia osi symetrii XYZ na adekwatnych odcinkach A + B, oraz A1 +B1 wskazują, że różnią się one proporcjonalnie jak

8 : 6 = 1,333…
W tych samych proporcjach -  8: 6 - różnią się ilości atomów pośredniczących w przekazie instrukcji, na drodze wewnątrz sprzętu cybernetycznego - Rys 5. i Rys 6.  Ta różnica wynika stąd, że kwanty instrukcji budowy są wysyłane drogą wiązań chemicznych od atomu do atomu.  Aby je tam przekodować i wysłać dalej, a kwanty energii zwrócić, muszą w  każdym z nich zaistnieć fizyczne przetasowania cząstek elementarnych posiadających masę, a to jest czasochłonne.  Wyjaśniam to na przykładzie.  Jeżeli każda z sześciu gałązek płatka składa się np. z 1 333 000 000 cząsteczek H2O i do każdej musi być przesłana informacja o jej lokalizacji w przestrzeni, to gdy krótszymi drogami, do trzech gałązek, napłyną instrukcje dotyczące 1 333 000 000 cząsteczek i będą one tam wbudowane, to w tym samym czasie, do trzech naprzeciwległych gałązek, dłuższymi drogami, napłynie ich tylko po 1 000 000 000.  Sprzęt złożony z wielu pierścieni -  Rys.8 - minimalizuje różnice tempa wzrostu gałązek.
   Zauważmy też, że ingeneza wykorzystuje możliwości szybszego zakończenia budowy całości płatka nakazując szybciej rosnącym gałązkom współdziałanie na skrawkach terytoriów, formalnie należących do gałązek rosnących z opóźnieniem (Rys. 11).  Świadczy to, że ingeneza w pełni panuje nad „nieokreślonością” mechaniki kwantowej atomów.

   Odkrycie ingenezy potwierdza intuicyjną wypowiedź wielkiego geniusza, jakim był Einstein. Analizując probabilistyczne sformułowania Schrodingera i Heisenberga, dotyczące nieokreśloności mechaniki kwantowej atomu i rzekomych „samorzutnych” różnych przemian w nim zachodzących, powiedział on: „Bóg nie gra w kości” i wkrótce sformułował pojęcie „przejść wymuszonych przez promieniowanie” (fotony).  W tamtych czasach istniały już podstawy naukowe do odkrycia ingenezy, jednak dla ówczesnych naukowców, darwinowskie tezy przypadkowego rozwoju w wyniku doboru naturalnego, były równie „oczywiste” jak krążenie słońca wokół Ziemi dla naukowców działających przed Kopernikiem.
   Obecnie odkrywamy, że te fotony-węzły EM pól, mogą przynosić kwanty programu rozwoju (logony ingenezy), wymuszać ściśle określone przejścia w „nieokreślonym” działaniu mechaniki kwantowej atomów i tworzyć skokowo, zarówno płatki jak i żywe organizmy.2. 3.   Ingeneza dokonuje obliczeń matematycznych.

    Najdobitniej działanie ingenezy potwierdza odkrycie zjawiska regeneracji złamanych gałęzi płatków, wymagające dokładnych obliczeń, celem przywrócenia ich aerostatyki.  Schematy działania są podobne do regeneracji złamanych gałęzi roślin, celem przywracania ich statyki.Rys. 9.   Schemat odrostu.
Schemat celowej regeneracji struktury, występujący u płatków śniegu i u roślin. Funkcje utraconej gałązki przejmuje odrost z sąsiedniej gałęzi,  który wypełnia lukę.


Rys. 10.  Schemat odrostu.


Kolory:   odrosty      uracone gałązki.

Rys. 11.  Fotografia gałezi drzewa i platka sniegu z uszkodzeniami.

Powy
ższe rysunki przedstawiaja przykłady regeneracji statyki roślin (świerk) i bardzo podobna regenerację płatka śniegu.  
Funkcje utraconej gałązki przejmuje sąsiednia gałązka, w tym rozbudowana i zaopatrzona w odrosty (kolor czerwony), które zastępczo wypełąnia lukę powstałą po utraconej gałązce.
Płatki śniegu powinny byc zbalansowane, aby zachować aerostatyke w czasie opadania.
Rys. 12.  Odrosty przejmujące funckcje utraconej gałązki.
Rys.  13.  Złamanie układu heksagonalnego.

Przy złamaniu gałązki następuje złamanie układu heksagonalnego atomów i lokalne zakłócenie EM pola morfogenetycznego.  W tym miejscu złamana gałązka już nie odrośnie.  Ingeneza inicjuje odrost z innej sąsiedniej najbliższej gałązki.
 2.4.  Ingeneza może budować  sprzęt cybernetyczno-wykonawczy pozwalający na większą swobodę twórczego działania - np. DNA.


DNA nie może funkcjonować bez ingenezy!

   Sprzętem cybernetyczno-wykonawczym pozwalający na większą swobodę twórczego działania jest DNA.  DNA jest budowane z atomów pięciu pierwiastków: tlenu, wodoru, węgla, azotu i fosforu. Atomy różnych pierwiastków przekazują jednocześnie różne instrukcje ingenezy różną gamą  długości fal, co pozwala na skokowe wysiewy nowych gatunków, poczynając od wirusów i bakterii, aż do człowieka.  Dzięki nowym organom, budowanym skokowo przy pomocy ingenezy, za posrednictwem DNA,  żywe organizmy mogły zacząć migrowac do nowych nisz ekologicznych.  Dziś możemy obserwować jak tysiące organizmów, np. pełzających gąsienic, przechodzą skokową metamorfozę i zamieniają się na organizmy uskrzydlonych motyli - Rys. 15.
.
DNA pozwala "zbudowac", bazując na ingenezie, nowy organizm - człowieka !
DNA nie może funkcjonować bez ingenezy!!!
 
Wysiewy nowych gatunków organizmów następowały skokowo - młodociane organizmy przechodziły metamorfozę i zajmowały nową niszę ekologiczną.  Metamorfozy mogły być w następnych pokoleniach odwracalne np. kijanka -> żaba i znów kijanka -> żaba... itd., lub nieodwracalne np. ryby -> gady -> ptaki (tak powstają nowe gatunki).

Rys. 14.   Wektor czasu w skali życia jednego pokolenia sluzowców


Rys. 15.  Wektor czasu w skali życia jednego owada.

Rys. 16.  Wektor czasu w skali życia jednego kregowca.


Rys. 17.  Wektor czasu w skali rozwoju jednego gatunku.

Rys. 18.  Wektor czasu w skali życia na Ziemi.
2.5.  WNIOSKI.


Atomy nie są dziełem przypadku ani doboru naturalnego.
1.   We wszechświecie, oprócz energii i materii, istnieje i działa pierwotna informacja,  kodowana w jądrach atomów, nazwana ingenezą (in genesis).

2.  Atomy nie są dziełem przypadku ani doboru naturalnego.  Są one stworzone jako sprzęt cybernetyczno-wykonawczy, z zakodowaną w nich ingenezą i jej pochodnymi.  Mogą one kodować informację genetyczną DNA, a także inf. instynktów, odruchów, pamięci, itd.

3.  Odkrycie ingenezy, kodowanej w każdym atomie, wyjaśnia cel istnienia ich mechaniki kwantowej i „nieokreśloności” jej działania, warunkującej rozwój życia.

4.  Odkrycie ingenezy wymaga korekty błędnych ustaleń w różnych dziedzinach nauki.

   Podręczniki biologii mówią, że informacja genetyczna jest zakodowana układami zasad na spirali DNA.  Ponadto podają one, że „tylko 2% DNA jest użyteczne i koduje białka niezbędne do budowy organizmu, reszta jest śmieciowym balastem**.  Można to porównać do równie fałszywego zdania: „Spośród stu ludzi zatrudnionych na budowie, tylko dwaj robotnicy produkujący cegłę  są potrzebni, natomiast projektanci, kierownicy itd. są zbędnym  balastem, gdyż cegły same wiedzą jaką  stworzyć budowlę, funkcjonalną i piękną”.
Jest inaczej - pracują wnętrza wszystkich atomów.  Natomiast owe 2% DNA pełnią rolę podrzędnych wykonawców rozkazów, tworzonych wewnątrz atomów całego DNA, gdzie każdy z nich ma zakodowaną inną wiedzę (np. o budowie siatkówki lewego oka) i przekazuje tryliardy kwantów tej wiedzy, fotonami do odpowiednich wykonawców, w ściśle określonych ułamkach sekundy ( jak na budowie płatka śniegu).  W żywych organizmach zachodzi także przenoszenie rozkazów krwiobiegiem, układem limfatycznym, lipidami itd., które w efekcie końcowym sprowadza się do   działania ingenezy kwantami energii.
   Odkrycie ingenezy dotyczy w równym stopniu wielu innych dziedzin nauki oraz filozofii.
Natomiast dla teologii, naukowe potwierdzenie działania pierwotnego „słowa”, czyli ingenezy, kodowanej układami superstrun w atomach, a  wyrażanej „nieokreślonością”  ich mechaniki kwantowej, stanowi dowód istnienia Stwórcy „słowa”, ingenezy, atomów, Ziemi i ludzi.
 
   Poprzez ingenezę osiągnęliśmy zgodność nauki i wiary.  Ten cel wskazał nam Papież Wielki:   „Nie może być sprzeczności między wiarą i nauką.  Nauka winna się sprzymierzyć z mądrością” (Jan Paweł II, przemówienie do Europejskiego Towarzystwa Fizycznego 1979).

   Nauka dotarła do progu mikroświata superstrun, skwantowanych dla potrzeb ingenezy oraz superstrun jeszcze nieskwantowanych, stanowiących „glebę” rozwoju galaktyk.

**Np. Peter Atkins   “The Ten Great Ideas Of Science”.Oksford University Press, 2001r  Str. 93


Autor
:
Tadeusz Teller 
Ul. Gajowicka 181
53-150 Wrocław
PolskaKontakt z Autorem:   Emila - kliknij tutaj    


Pierwotna wersja zamieszczone na Internecie - sierpien 2001
Druga wersja zamieszczona - czerwiec 2005.
Trzecia wersja zamieszczona - sierpien 2005.
Czwarta wersja zamieszczona - grudzien 2006.
Obecna (powyzsza) wersja zamieszczona - czerwiec 2007.

Copyright 1994, 2001, 2005, 2006, 2009 by Tadeusz Teller. 
Wszelkie prawa do wartosci intelektualnych zastrzezone. 

Powrót do poczatku Po dalsze informacje na temat Ingenezy proszę kliknać tutaj aby wyslac e-mail.
Home   English Version


Ogloszenia